Chính sách dành cho đối tác tài chính của VRED

1

I/ Chính sách cho Đối tác

Đối tác sẽ được VRED cung cấp những khách hàng có nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ phía đối tác của VRED, đối tác có trách nhiệm xử lý hồ sơ của khách hàng.

Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện sử dụng các sản phẩm từ phía đối tác, đối tác phải thông báo và hoàn lại hồ sơ khách hàng cho VRED trong vòng 48h kể từ ngày nhận khách hàng từ VRED.

Trường hợp khách hàng đủ điều kiện sử dụng các sản phẩm từ đối tác của VRED, đối tác tiến hành giải quyết hồ sơ và thông báo tiến độ giải quyết cho VRED theo dõi.

Khi hồ sơ của khách hàng đã hoàn tất, đối tác thông báo kết quả cho VRED và kế toán của VRED có trách nhiệm đối soát với đối tác mỗi tháng.

Thời gian đối soát sẽ lấy ngày 30 hàng tháng làm chuẩn để xác thực tình trạng số lượng khách hàng đã giải quyết hồ sơ. Thời gian chờ đối soát là năm (05) ngày kể từ ngày kết thúc mỗi tháng. VRED sẽ được thanh toán hoa hồng theo mức thỏa thuận trong Hợp đồng tiếp thị liên kết được ký kết giữa hai Bên trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi đối tác xác thực doanh số thông qua đối soát.

II/ Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt liên kết giữa đối tác và VRED

– Trong quá trình liên kết, Bên nào có yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung Hợp đồng (trừ việc thay đổi cấu trúc hoa hồng) phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết ít nhất ba (03) ngày làm việc. Việc sửa đổi hoặc bổ sung Hợp đồng phải được lập bằng phụ lục Hợp đồng và được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai (02) Bên.

– Trường hợp có sự thay đổi cấu trúc hoa hồng giữa các Bên, Bên có nhu cầu thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo, sự thay đổi cấu trúc hoa hồng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Hai Bên. Cấu trúc hoa hồng mới được áp dụng kể từ ngày có văn bản đồng ý của Bên còn lại.

– Trường hợp chấm dứt liên kết giữa Hai Bên:

+ Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng;

+ Các trường hợp chấm dứt theo quy định của pháp luật và Hợp đồng tiếp thị liên kết đã ký kết;

+ Trường hợp một Bên muốn đơn phương chấm dứt liên kết mà chưa hết thời hạn Hợp đồng, Bên muốn chấm dứt phải thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại ít nhất ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo;

+ Đối tác không chi trả hoặc chi trả không đúng hạn hoa hồng đã thỏa thuận cho VRED;

+ Đối tác tiết lộ thông tin khách hàng mà VRED cung cấp cho Bên thứ 3 mà chưa được sự đồng ý của VRED và khách hàng;

+ Khách hàng của VRED cung cấp có phản hồi việc đối tác chưa hỗ trợ dịch vụ tốt nhất cho khách hàng như làm hồ sơ chậm, không theo dõi khách hàng trong việc lấy thông tin cũng như trong quá trình làm hồ sơ, … quá 02 lần. VRED sẽ đơn phương chấm dứt liên kết.

+ Khách hàng mà VRED cung cấp cho đối tác trong Group làm việc (group zalo). Đối tác không tương tác hoặc có tương tác nhưng không có phản hồi thông tin khách hàng cho VRED theo dõi quá 8h làm việc kể từ lúc VRED cung cấp khách hàng cho đối tác. VRED sẽ đơn phương chấm dứt liên kết.

Liên hệ với VRED:

Share.

About Author

1 Comment

  1. Pingback: Trách nhiệm của đối tác tài chính với VRED - Vred Blog

Leave A Reply